ONLINE

Ochrona Środowiska
w Nowej Rzeczywistości

30.03.2023 ONLINE

ZAPISZ SIĘ

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

BEZPŁATNY UDZIAŁ

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Udział w bezpłatnym wydarzeniu
w gronie znakomitych ekspertów

SPOTKANIE Z EKSPERTAMI

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy przydatnej w pracy

Po wydarzeniu otrzymasz

imienny certyfikat

O KONFERENCJI

Dynamiczne zmiany w przepisach środowiskowych sprawiają, że praca osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska

i gospodarowanie odpadami nie należy w ostatnim czasie do łatwych. Kolejne nowelizacje i wymogi unijne zmuszają do stałego aktualizowania swojej branżowej wiedzy.


Polski rząd wreszcie postanowił dogonić pozostałe kraje europejskie i z prawie z dwuletnim opóźnieniem przekazał projekt ustawy wdrażający dyrektywę SUP do Sejmu. Co to oznacza w kontekście gospodarowania odpadami? Dyrektywa SUP

(ang. Single Use Plastics) weszła w życie prawie dwa lata temu. Jej głównym celem jest ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Polska była jednym z ostatnich europejskich krajów, które nie zaimplementowały tych zasad. Termin wdrożenia upłynął w lipcu 2021 roku. Dopiero teraz w lutym 2023 roku projekt stosownej ustawy trafił do Biura Legislacyjnego Sejmu.


Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek te produkty będą musieli opłacać kampanie edukacyjne. Brak opłat może oznaczać kary w wysokości nawet pół miliona złotych.


Jednak dyrektywa SUP to nie jedyne wyzwanie dla Polski w kontekście gospodarowania odpadami. Pamiętajmy, że nadal nie został opracowany polski system ROP. Teoretycznie, przepisy dotyczące ROP powinny zacząć obowiązywać od 2023 roku. Jednak prace nad tym projektem zostały wstrzymane i trudno stwierdzić, czy i w jakim kształcie ostatecznie przepisy wejdą

w życie.


Zarówno unijne jak i polskie przepisy stawiają także wymagania jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami w obiegu zamkniętym.


ZAPISZ SIĘ

Do wydarzenia pozostało:

DNI
GODZINY
MINUTY
SEKUNDY

30 Marzec 2023 - ONLINE

 • Czy uda się spełniać wymagania ustawowe nowego prawa UE dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych?
 • Na jakim etapie są wdrożone przepisy unijne?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić?
 • Czy Polska ma możliwości by wywiązać się z narzuconych poziomów i limitów (m.in. recyklingu, zbierania)?

Właśnie tymi tematami zajmą się eksperci z branży odpadowej na nadchodzącej konferencji i postarają się odpowiedzieć

na powyższe pytania.


Udział w konferencji pozwoli na spotkanie z uznanymi w branży specjalistami i wymianę doświadczeń z innymi fachowcami.

To doskonała forma rozwoju zawodowego!


Najlepsi eksperci z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami poruszą tego dnia najważniejsze kwestie dotyczące odpadów.


Zapisz się już dziś. Przed konferencją otrzymasz od nas przypomnienie o nadchodzącym wydarzeniu.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00-9:10

Otwarcie konferencji

System gospodarki odpadami w Polsce.

9:10 - 10:10

10:10 - 10:25

Przerwa

11:25 - 11:40

Przerwa

10:25 - 11:25

Czy Polska ma możliwości by wywiązać się z narzuconych poziomów i limitów (m.in. recyklingu, zbierania)?

11:40 - 12:40

Nad jakimi projektami zmian w przepisach pracuje rząd?

 • czy udaje się spełniać wymagania ustawowe nowego prawa UE dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych
 • na jakim etapie są wdrożone przepisy unijne
 • jakie zmiany należy wprowadzić?

12:40 - 13:00

Przerwa

13:00 - 13:45

Jak uczynić recyklingowalnymi opakowania z elastycznych tworzyw sztucznych?

Przerwa

PRELEGENCI

Od 1997 roku pracuje w Fundacji RECAL, obecnie na stanowisku Prezesa Zarządu, działającej w Polsce na rzecz odzysku opakowań aluminiowych. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w projektach i badaniach z zakresu gospodarki odpadami. Inicjator i współautor analiz rynku gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych oraz licznych projektów edukacji recyklingowej. Współodpowiedzialny w Polsce za wdrożenie paneuropejskiej inicjatywy Every Can Counts / Każda Puszka Cenna. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Jacek Wodzisławski

Prezes Zarządu w Fundacji RECAL

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych

i unijnych).Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Udziela wsparcia w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ, GIOŚ oraz organy ochrony środowiska, w tym w zakresie realizacji oraz kwestionowania zarządzeń pokontrolnych, a także zaskarżania decyzji pokontrolnych. Doradza

w sprawach związanych z prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji, z prawem geologicznym i górniczym.Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego i prawa energetycznego organizowanych dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.Wielokrotnie cytowana

w mediach jako ekspert prawa ochrony środowiska.

Adwokat, partner w ECO LEGAL; prezes zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy; członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Od roku 1990 reprezentował w Polsce producenta folii polipropylenowych BOPP Mobil Plastics Europe, budując jako pierwszy zupełnie od zera rynek tych folii w Polsce. Folie polipropylenowe stały się od tego czasu materiałami opakowaniowymi, którym w późniejszych latach poświęcił większość swojego czasu pracując kolejno dla takich producentów jak Moplefan, Treofan, Vibac, Innovia Films. Pracując w tej ostatniej grupie zainicjował działania, które pozwoliły opatentować na świecie specjalistyczne folie BOPP do etykietowania wyrobów podczas ich produkcji metodą wtrysku w tzw. technologii IML.

Przez wiele lat aktywnie zajmował się też rozwojem rynku folii polipropylenowych nieorientowanych tzw. CAST pracując dla Moplefan, Verbano i Eurocast.

W ostatnich latach wykazał bardzo duże zaangażowanie w rozwój rynku biodegradowalnych i kompostowalnych folii celulozowych celofan

i NatureFlex produkowanych przez Innovia Films, a obecnie w Futamura Group, gdzie pracuje na stanowisku Regional Sales Manager.

Niezależnie od działalności handlowej i marketingowej przez cały ten czas inicjował szereg różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu szeroko rozumianą edukację w zakresie wiedzy o opakowaniach publikując wiele artykułów, przedstawiając prezentacje na różnych seminariach i konferencjach, prowadząc jako zaproszony gość wykłady na uczelniach. Jest inicjatorem wydania przez PWN polskich wersji wysokonotowanych na świecie książek o opakowaniach „Technika opakowań” i „ Innowacje w opakowaniach żywności i napojów”.


Regional Sales Manager w firmie Futamura

Andrzej Kornacki

Absolwentka międzywydziałowych studiów ochrony środowiska

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji państwowej. Obecnie na stanowisku Head of Environmental Compliance w RLG Systems Polska Sp. z o.o. zajmuje się monitorowaniem szybko zmieniających się przepisów prawnych, wspieraniem przedsiębiorców

we właściwej realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska oraz wdrażaniem rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

Head of Environmental Compliance w RLG Systems Polska Sp. z o.o.

Aleksanda Gembora

Zaangażowany w projekty dotyczące zmian prawnych, wspierający samorządy i przedsiębiorstwa we wdrażaniu zasad zero waste. Jako członek zespołu tworzącego nowe kampanie społeczne i innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne, współpracuje z samorządami lokalnymi

w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych. Zawodowo,

w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, realizuje projekty związane z różnorodnością społeczną, których istotnym elementem jest wykorzystanie danych związanych z systemem zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste

Filip Piotrowski

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Pracę w branży szklarskiej rozpoczął ponad piętnaście lat temu – od kierowania projektami promocji recyklingu i edukacji w Forum Opakowań Szklanych. Zajmuje się zawodowo m.in. tematyką recyklingową, handlem emisjami i innymi obszarami zrównoważonego rozwoju w przemyśle szklarskim.Autor i współautor publikacji z zakresu ochrony środowiska w przemyśle, recyklingu i ekoprojektowania opakowań. Uczestniczy w pracach grup roboczych i komitetów europejskich federacji szklarskich Glass Alliance Europe, FEVE i Glass for Europe. Członek zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Polskie Szkło

Piotr Kardaś

dr Radosław Maruszkin

Adwokat

Adwokat dr Radosław Maruszkin, prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej, przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge, Centre for the Study of English and European Law i Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej”.

W branży tworzyw sztucznych od 2004 roku. Były pracownik Zakładu Surowców Energetycznych AGH; doświadczenie w przemyśle petrochemicznym zdobywał we Włoszech, Libii i Rosji. Powoływany jako prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych na wielu konferencjach i targach, w tym jako reprezentant Polskiej Izby Opakowań w ministerstwie Środowiska. Wykładowca, autor publikacji. Były lub obecny członek takich organizacji jak KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych PKN, Polska Izba Opakowań, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Biorecykling, ASTM, OPA. Od 2014 roku doradza w certyfikacji surowców i wyrobów biopochodnych lub biodegradowalnych. Wydawca polskiej edycji Bioplastics Magazine. Współautor monografii „Selektywna zbiórka i recykling bioodpadów”. Prywatnie instruktor narciarski oraz adept szkoły Ajurwedy.

Wojciech Pawlikowski

Prezes Zarządu s-ki Noweko Sp. z o.o.

Aleksandra Krawczyk, ECO LEGAL

Adwokat, doktor, LL.M., doradca restrukturyzacyjny

 • Jest adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu procesów sądowych i arbitrażowych, przede wszystkim w sporach budowlanych, korporacyjnych i z zakresu gospodarki odpadami. Ma doświadczenie występowania przed Sądem Najwyższym oraz sądem arbitrażowym International Chamber of Commerce, a także Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie występowała w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego przed Wielką Izbą.
 • Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Świadczy pomoc prawną głównie na rzecz wierzycieli oraz syndyków. Doradza w szczególności w zagadnieniach na styku prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i zamówień publicznych.
 • Jest doktorem nauk prawnych (specjalność prawo restrukturyzacyjne) oraz absolwentką studiów ekonomii i międzynarodowym stosunków gospodarczych. Studiowała we Wrocławiu, Berlinie i Wiedniu, a także Heidelbergu, gdzie ukończyła program „Magister Legum in Unternehmensrestrukturierung”, przygotowujący do świadczenia usług prawnych dla przedsiębiorstw w kryzysie.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym kancelarii prawnej SDZLEGAL Schindhelm, ostatnio na stanowisku partnera odpowiedzialnego za procesy sądowe, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe.
 • Doradza dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym oraz sektorowi MŚP, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności z branży gospodarowania odpadami, produkcyjnej, finansowej, FMCG
 • Z sukcesem zrealizowała projekty obejmujące m.in. wprowadzenie akcji spółki na giełdę (IPO), emisje obligacji (publiczne i prywatne), pozyskiwanie finansowania (m.in. mezzanine, zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty bankowe), połączenia i przekształcenia spółek (M&A), sprzedaże przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
 • W bieżącej pracy wspiera Zarządy i Rady Nadzorcze spółek, negocjuje warunki umów, przygotowuje różnorodne akty prawa pracy (regulaminy, umowy, porozumienia zbiorowe), reprezentuje pracodawców w sporach prawa pracy, zajmuje się problematyką zwolnień grupowych, zarządzaniem sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwach, obsługuje spółki funkcjonujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • Świadczy pomoc prawną w języku polskim, angielskim, niemieckim

Justyna Zyga, ECO LEGAL

Radca prawny

Wioleta Hucał, ECO LEGAL

Adwokat

 • Wioleta Hucał jest adwokatem, specjalizującym się w prowadzeniu procesów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz spraw sądowych, przede wszystkim w sporach z zakresu gospodarki odpadami, sprawach budowlanych, związanych z branżą medyczną, IT, ochroniarską i cateringową, a także w sprawach korporacyjnych i cywilnych.
 • Ma doświadczenie wykładowcy akademickiego, obecnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych.
 • Prawo zamówień publicznych jest dziedziną, w której specjalizuje się do 12 lat jako praktyk.
 • Cechuje ją praktyczne podejście do sprawy w kontekście celu, jaki pragnie osiągnąć klient.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, odnosząc liczne sukcesy

Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagospodarowania odpadów oraz systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ma szerokie doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, doradztwa projektowego, doradztwa legislacyjnego oraz badań przedsiębiorstw pod kątem wymagań prawnośrodowiskowych. Pracuje między innymi dla klientów z sektora gospodarki odpadami, przemysłu metalurgicznego, energetycznego oraz branży spożywczej.

Adwokat, Senior Associate DZP

Maciej Białek

Ewa Badowska-Domagała

Radca prawny

Od 2004 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie polskich i unijnych przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych. Członek European Environmental Law Forum.

Mecenas Ewa Badowska-Domagała od 17 lat specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i prawie pracy. Wspiera organizacje odzysku oraz przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkujących opakowania i zajmujących się gospodarką odpadami. Wprowadza w organizacjach rozwiązania dotyczące organizacji zatrudnienia. Doradza klientom w inwestycjach budowlanych w tym w zakresie skomplikowanych instalacji w zakresie gospodarki odpadami. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych w zakresie prawa budowlanego, należności publicznoprawnych i prawa ochrony środowiska.

Publikuje artykuły i z pasją prowadzi warsztaty oraz szkolenia z prawa ochrony środowiska i prawa pracy zarówno dla przedsiębiorców jak i instytucji publicznych. Członkini stowarzyszenia Natureef, Wiceprezeska Zarządu Międzynarodowego Forum Kobiet Stowarzyszenia Kobiet Nauki i Biznesu.

w 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a od 2008 roku adiunkt tej Uczelni w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Główny zakres pracy naukowo-badawczej to technologie zagospodarowania odpadów komunalnych, badania i ocena efektywności procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania w tym sortowania odpadów i wytwarzania paliw z odpadów. Badania efektywności pracy i możliwości modernizacji zakładów MBP w tym sortowni odpadów. Prowadził szkolenia w zakresie gospodarki odpadami. Prelegent studium podyplomowego ,,Gospodarka Odpadami” prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wygłaszał referaty w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych. Autor i współautor publikacji i monografii naukowych oraz 4 patentów.

Adiunkt Politechnika Śląska w Gliwicach / Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki / Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

dr inż. Wojciech Hryb

 • Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego.
 • Ekspert Zewnętrzny ds. Weryfikacji technologii środowiskowych w programie UE ETV z ramienia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Konsultant prac weryfikacyjnych technologii środowiskowych w pilotażowym programie UE ETV w zakresie: segregacja i sortowanie odpadów, recykling odpadów, technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z ramienia Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych - Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI

Monika Glegoła

Koordynator ds. konferencji


Telefon: 22 429 43 45

E-mail: mglegola@wip.pl

Ogólnopolska Konferencja "Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości" to strategiczne spotkanie profesjonalistów.

W konferencji biorą udział:

 • Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy zakładów komunalnych
 • Specjaliści, Kierownicy ds. ochrony środowiska
 • Koordynatorzy ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele urzędów miast i gmin (Dyrektorzy, Kierownicy, Specjaliści, Inspektorzy)
 • Zarządcy nieruchomości
 • Producenci opakowań

Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się najlepszymi praktykami, wiedzą

i doświadczeniem, ale przede wszystkim szukają rozwiązań, które pomogą im jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku.


Jeśli posiadasz know-how, narzędzia lub usługi mogące usprawnić pracę rolników

i producentów żywności nie powinieneś przegapić tej Konferencji.

Łukasz Berko-Haas

Kierownik zespołu reklamy

Internet, Konferencje, Prasa

Biuro Reklamy Wiedza i Praktyka

Telefon: +48 660404035

E-mail: LBerko@wip.pl

ORGANIZATOR

Portal Ochrony Środowiska Portal Ochrony Środowiska

PARTNERZY

Portal Ochrony Środowiska Gospodarowanie Odpadami Odpady

PATRONI MEDIALNI

Portal Ochrony Środowiska Portal Ochrony Środowiska

ZAPISZ SIĘ

Wypełnij formularz
Po zapisaniu się na konferencję otrzymasz mail potwierdzający udział w konferencji.

Dodatkowo w dniu rozpoczęcia konferencji przypomnimy Ci o niej e-mailowo oraz prześlemy informacje organizacyjne.

Koniecznie potwierdź swój udział w konferencji, klikając w link

z e- maila!

KONTAKT

Monika Dziedziech

Młodszy menedżer produktu

ds. konferencji

Telefon: 22 429 43 40

E-mail: mdziedziech@wip.pl

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Ul. Łotewska 9a

03-918 Warszawa

NIP: 526-19-92-256

Infolinia

22 518 29 29